Jump to content
CaddyInfo Cadillac Forum

Hur justera Carter förgasare


redone

Recommended Posts

Jag har en Cadillac coupe deville 1965 , den har en carter förgasare med nått som heter Air invection Reactor , 

Det sitter 3 skruvar man kan justera framtill på förgasaren , 2 mindre  och 1 större i mitten 

men jag kan inte hitta några instruktioner till vad det egentligen är man justerar .... på en vanlig förgasare så sitter det ju bara 2 skruvar och då ställer man ju bränsle/Luftmängden för resp sida om jag fattat rätt ?, Men vad gör den skruven som är lite större i mitten ??

Sen undrar jag 1 sak till , själva justerskruven för tomgången ??  Vart tusan sitter den , ?  som det är nu får jag skruva lite på gasdämparen upp och ner , men det känns inte som att det är den man ska pilla på, den verkar lite för oexakt för det ändamålet .

bifogar bild på vilken förgasare jag har .

 

Tacksam för all feedback jag kan få..... , problemet är att den dels är svårstartad , sen innan den är varm som vill den bara dö när man lägger i en växel , vidare när den väl är varm så upplever jag lite att det är lite fördröjning när man gasar iväg , som att den tvekar lite , och sen vid fullgas pådrag kan den ibland rycka och hacka lite , typ när man ligger i 80 och gasar på vid en omkörning , släpper man av då så slutar det 

 

 

förgasare.jpg

Link to comment
Share on other sites


TRANSLATION

I have a 1965 Cadillac coupe deville, it has a carter carburetor with something called Air invection Reactor, There are 3 screws that can be adjusted at the front of the carburetor, 2 smaller and 1 larger in the middle but I can not find any instructions for what it really is you adjust .... on a regular carburetor there are only 2 screws and then you set the fuel / Air quantity for each side if I have taken right?, but what does it do screw that is a little bigger in the middle ?? Then I wonder one more thing, the adjusting screw for the idle ?? Where the hell is it sitting ,? as it is now I can screw a little on the gas damper upside down, but it does not feel like it is the one to pill, it seems a little too inaccurate for that purpose. attaches a picture of what carburetor I have. Grateful for all the feedback I can get ....., the problem is that it is difficult to start, then before it is warm it wants to die only when you put in a gear, furthermore the nerve is warm so I feel that it is a little delay when you gas off, like it hesitates a bit, and then at full throttle it can sometimes jerk and chop a little, kind of when you lie in 80 and gas on at one turn, you let go then it stops

***************************************

This is a Carter AFB

If you wish to leave the adjust as the factory suggested with the idle air screw: for MOST applications, the beginning settings would be 1 turn on the idle mixture screws (side screws) and 1 and 1/2 turns on the idle air screw (center screw).  Gently turn screws in till they seat, then out as stated above.

If you are bogging or hesitating it is the result of a bad accelerator pump plunger.  It is very common for them to go bad, some have a leather plunger and some have a rubber plunger.  Replace it and it will stop the hesitation I did it many times as a kid on my parent's 64 and 65.

Be sure to order the correct accelerator pump. Your carburetor should have a model number on it. This chart may help you identify your unit: http://www.thecarburetorshop.com/Kcadillac2.htm

I circled the location of the accelerator pump. the carburetor cover must come off and lifted gently. The float will be attached. It can be replaced with the carb on the engine. Be careful not to drop any screws into the throat!

If you need help or you can't get parts you can contact Rusty at these links, by email or phone. Tell him Mike from caddyinfo said Hi.

This site has some good information on the AFB

http://www.thecarburetorshop.com/AFBtuningtips.htm

Translation

Detta är en Carter AFB Om du vill lämna justeringen som fabriken föreslog med tomluftsskruven: för DE MESTA applikationerna skulle startinställningarna vara 1 varv på tomgångsskruvarna (sidoskruvar) och 1 och 1/2 varv på tomluftsskruven ( centrumskruv). Vrid försiktigt skruvarna tills de sitter, sedan ut enligt ovan. Om du bugar eller tvekar är det resultatet av en dålig gaspumpskolv. Det är mycket vanligt att de går illa, vissa har en läderkolv och andra har en gummikolv. Byt ut det och det kommer att stoppa tvekan jag gjorde det många gånger som barn på min förälders 64 och 65.

Var noga med att beställa rätt gaspump. Din förgasare bör ha ett modellnummer på sig. Detta diagram kan hjälpa dig att identifiera din enhet: http://www.thecarburetorshop.com/Kcadillac2.htm

Jag cirklade platsen för gaspumpen. förgasarkåpan måste lossna och lyftas försiktigt. Float kommer att fästas. Det kan ersättas med kolhydrat på motorn. Var försiktig så att inga skruvar släpps i halsen!

Om du behöver hjälp eller om du inte kan få delar kan du kontakta Rusty via dessa länkar, via e-post eller telefon. Berätta för honom Mike från caddyinfo sa hej.

Den här webbplatsen har bra information om AFB.

http://www.thecarburetorshop.com/AFBtuningtips.htm

@redone

 

20190825_182757.jpg

Pre-1995 - DTC codes OBD1  >>

1996 and newer - DTC codes OBD2 >> https://www.obd-codes.com/trouble_codes/gm/obd_codes.htm

How to check for codes Caddyinfo How To Technical Archive >> http://www.caddyinfo.com/wordpress/cadillac-how-to-faq/

Cadillac History & Specifications Year by Year  http://www.motorera.com/cadillac/index.htm

Link to comment
Share on other sites

On waking this morning I remembered how to adjust the 2 idle mixture screws in further detail.

Start with the 2 screws one turn out off the stop.  Idle the engine to operating temp.  With a tachometer attached, turn each screw in till the RPM begins to drop, then turn it out till you hit the highest idle RPM.  Alternate adjusting each screw a couple of times as they impact each other's speed.  

This is a photo of the accelerator pump.  The red area is the area that wears out.

Translation 

När jag vaknade i morse kom jag ihåg hur jag skulle justera de två tomgångsskruvarna i detalj.

Börja med de två skruvarna, en vrid ut från stoppet. Tomgång på motorn till driftstemperatur. Med en varvtal monterad, vrid varje skruv in tills varvtalet börjar sjunka, och vrid sedan ut det tills du når högsta tomgångsvarvtalet. Alternativt justera varje skruv ett par gånger när de påverkar varandras hastighet.

Detta är ett foto av gaspumpen. Det röda området är det område som sliter ut.

64-213.jpg

Pre-1995 - DTC codes OBD1  >>

1996 and newer - DTC codes OBD2 >> https://www.obd-codes.com/trouble_codes/gm/obd_codes.htm

How to check for codes Caddyinfo How To Technical Archive >> http://www.caddyinfo.com/wordpress/cadillac-how-to-faq/

Cadillac History & Specifications Year by Year  http://www.motorera.com/cadillac/index.htm

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...